phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Obsługiwanie telefonu BlindShell Classic

Niniejsza część instrukcji obsługi opisuje w jaki sposób można obsługiwać telefon, używając klawiszy lub komend głosowych.

Klawisze regulacji głośności

Dwa klawisze znadujące się na samej górze nad klawiaturą służą do regulacji głośności.

 • Krótkie naciśnięcie któregokolwiek z klawiszy głośności spowoduje zmianę aktualnej głośności. Lewy klawisz służy do ściszania, prawy natomiast do zgłaśniania.
 • Wciśnięcie i przytrzymanie któregokolwiek z klawiszy głośności, poza sytuacją kiedy wprowadzamy tekst, spowoduje uruchomienie obsługi telefonu poprzez komendy głosowe.
 • Wciśnięcie i przytrzymanie któregokolwiek z klawiszy głośności podczas wprowadzania tekstu spowoduje włączenie opcji dyktowania głosem.

Klawisze funkcyjne

Dwa klawisze funkcyjne znajdują się pod klawiszami głośności.

Lewy klawisz funkcyjny - klawisz potwierdź

 • Lewy klawisz funkcyjny jest klawiszem potwierdzania. Używa się go do potwierdzania akcji, wybierania pozycji w menu a także służy on do odbierania rozmów. Możesz myśleć o tym klawiszu jako o klawiszu OK/Wyślij/Potwierdź.
 • Podczas rozmów możemy użyć tego klawisza do włączania i wyłączania trybu głośnomówiącego.
 • Przyciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza w menu głównym włącza ekran wyboru numeru.

Prawy klawisz funkcyjny

 • Prawy klawisz funkcyjny służy do: powrotu do poprzednich pozycji w menu, anulowania działań i odrzucania połączeń. Możesz myśleć o tym klawiszu jako o klawiszu NIE/Cofnij/Anuluj/Wymaż/Odrzuć
 • Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza podczas gdy telefon jest włączony zawsze przeniesie cię do głównego menu telefonu.
 • Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza, gdy telefon jest wyłączony, spowoduje jego włączenie.

Klawisze kierunkowe

Klawisze kierunkowe znajdują się w środkowej części klawiatury na górze. W sumie jest to jeden klawisz, który skrywa w sobie pięć, każdy w jednym z głównych kierunków (do góry, w prawo, na dół i w lewo) plus dodatkowy klawisz w samym środku.

Klawisze w lewo i prawo

Klawisze w lewo i prawo używane są do poruszania się po menu telefonu. klawiszem w prawo wybieramy następny element w menu, natomiast klawiszem w lewo możemy wrócić do poprzedniej pozycji w menu. klawisze te pozwalają także na przesuwanie kursora w napisanym tekscie.

Przycisk do góry

Naciśnij przycisk do góry, aby wyświetlić aktualne informacje o stanie telefonu, takie jak aktualny czas i datę, poziom naładowania baterii czy informacje o sieci komórkowej.

Przycisk na dół

Użycie tego klawisza spowoduje powtórzenie ostatniej wypowiedzi. Przyciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje przeliterowanie ostatniej wypowiedzi.

Środkowy przycisk

Środkowy przycisk służy do potwierdzania, może być używany zamiennie z lewym klawiszem funkcyjnym. Podczas gdy telefon jest zablokowany, przyciśnięcie środkowego klawisza pokaże aktualny czas.

Klawiatura numeryczna

Rozłożenie klawiszy na klawiaturze numerycznej jest identyczne jak w starszych telefonach. Mamy cztery rzędy po trzy klawisze w każdym. W pierwszym rzędzie znajdują się klawisze jeden, dwa i trzy. W drugim rzędzie: cztery, pięc i sześć. W trzecim: siedem, osiem i dziewięć. Ostatni, czwarty rząd składa się z klawiszy: asterisk (gwiazdka), zero i hash (płotek).

Klawisze 0-9

Będąc w menu, przyciśnięcie klawisza numerycznego (prócz zera) przeniesie cię do odpowiadającej mu pozycji w menu. Na przykład: przyciśnięcie trójki przeniesie cię do kontaktów. Aby wybrać daną pozycję wystarczy przycisnąć przycisk potwierdź. Z kolei przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego w menu spowoduje wybranie odpowiadającego mu kontaktu. Jeśli następnie naciśniemy przycisk potwierdź, to telefon zadzwoni pod wcześniej zdefiniowany numer. Jeśli numer/kontakt nie jest zdefiniowany, to będzie można go przypisać. Można w ten sposób zdefiniować 10 numerów.

Przycisk asterisk (gwiazdka)

Długie przyciśnięcie tego klawisza gdziekolwiek w menu spowoduje zablokowanie telefonu. Aby odblokować telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdka raz jeszcze. Opcję tę można wyłączyć w ustawieniach telefonu.

Przycisk płotek

Długie przyciśnięcie tego klawisza gdziekolwiek w menu spowoduje wyświetlenie opcji profilu (cichy, wibracje, dźwięk).

Używanie klawiatury numerycznej do wprowadzania tekstu

W trybie wprowadzania klawiatura numeryczna używana jest do wprowadzania tekstu, cyfr i znaków specjalnych. Każdy przycisk, prócz płotka, który służy to zmieniania wielkości liter, zawiera kilka znaków. Znaki możesz wybierać w kółko naciskając dany przycik wielokrotnie. Na przykład: dwójka zawiera litery A, B i C oraz nr 2, więc aby wpisać B, należy przycisnąć dwójkę dwa razy, aby napisać cyfrę 2 – naciśnij dwóję 4 razy.

 • Przycisk jedynka zawiera znaki przystankowe i specjalne znaki.
 • Przycisk gwiazdka zawiera pozostałe znaki specjalne.
 • Przycisk płotek zmienia rozmiar liter (wielkie/małe litery) a także pozwala na przełączenie się między trybem wpisywania tekstu a trybem wpisywania cyfr. Długie naciśnięcie tego klawisza otworzy menu z emoji. Aby wybrać emoji wciśnij przycisk potwierdź.

 

Wróć do poradni