phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustalone zostały w oparciu o art. 1751 i następne ustawy Kodeksu cywilnego - tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 89.
Matapo s.r.o.
REGON : 02879549
NIP : CZ02879549
z siedzibą: Oldřichova 106/49
wpisana przez Sąd Miejski w Pradze,KRS: C 247327
dane kontaktowe: Matapo s.r.o., Branická 26/43, Praha - 4, 147 00
email info@blindshell.com
telefon +420 608 971 299
old.blindshell.com
( dalej zwany„Sprzedający“)

2. Niniejsze warunki handlowe regulują stosunki umowne pomiędzy sprzedającym a osobą fizyczną, w związku z zawarciem umowy kupna, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby lub bezpośrednio z nią związanym (dalej zwany „Nabywcą“),za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci pod adresem old.blindshell.com (dalej zwany „sklep internetowy“).

3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odstępstwa zawarte w umowie kupna mają pierszeństwo przed niniejszymi warunkami.

4. Warunki handlowe i umowa kupna są zawierane w języku polskim.

2. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem VAT, wszystkimi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary ze swej natury nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienia te nie wykluczają zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i nie zobowiązuje sprzedającego do zawarcia umowy kupna tych towarów.

3. Informacje związane z kosztami opakowania i dostawy towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązyją tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Czech.

4. Ewentualnych zniżek z ceny zakupu towaru nie można łączyć, chyba że sprzedający uzgodni z nabzwcą inaczej.

3. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez nabywcę w związku z korzystaniem ze środków komunikacji na odległość w celu zawarcia umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) nabywca ponosi we własnym zakresie. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Nabywca zamawia towar w następujący sposób: poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

3. Nabywca składając zamówienie dokonuje wyboru towaru, ilości sztuk towaru, sposobu płatności oraz dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia nabywca ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Nabywca przesyła zamówienie sprzedającemu poprzez kliknięcie na przycisk Zamów. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez nabywcę, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.

5. Sprzedający prześle potwierdzenie o otrzymaniu zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres e-mailowy podany przez nabywcę podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest dostarczane na adres e-mailowy nabywcy.

6. W przypadku, gdy sprzedający nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mailowy nabywcy. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowa propozycja umowy kupna i w tym przypadku umowa kupna zostaje zawarta potwierdzeniem przez nabywcę przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mailowy podany w niniejszych warunkach handlowych.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Nabywca może anulować swoje zamówienie do czasu otrzymania powiadomienia o jego przyjęciu sprzedającym. Nabywca ma możliwośc anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mailowy sprzedającego podany w niniejszych warunkach handlowych.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć nabywcy towaru w tej wyraźnie niewłaściwej cenie. Sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje nabywcę o błędzie i prześle mu zmienioną ofertę na jego adres e-mailowy. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowa propozycja umowy kupna i w tym przypadku umowa ta zostaje zawarta potwierdzeniem przez nabywcę przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mailowy.

4. Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z jego dostawą w ramach umowy kupna nabywca ma możliwość zapłacić w następujący sposób:
przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy sprzedającego nr 107-7231670257 / 0100 prowadzony przez Komerční banka w Czechach,
lub za pobraniem przy odbiorze towaru.

2. Wraz z ceną zakupu nabywca jest zobowiązany uiścić sprzedającemu koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku opłaty gotówką cena zakupu jest spłatna przy odbiorze towaru. W przypadku opłaty bezgotówkowej cenę zakupu należy uiścić w terminie do 14 dni od zawarcia umowy kupna.

4. W przypadku opłaty bezgotówkowej obowiązek spłatności ceny zakupu przez nabywcę jest spełniony w momencie wpłynięcia właściwej kwoty na rachunek bankowy sprzedającego.

5. Sprzedający nie wymaga od nabywcy zaliczki ani innej podobnej opłaty. Spłatność ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest zaliczką.

6. Zgodnie z przepisami ustawy o kasach fiskalnych sprzedający zobowiązany jest do wystawienia nabywcy rachunku. Jednocześnie zobowiązany jest zaewidować otrzymane przychody w kasie fiskalnej w trybie on-line, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

7. Towar do nabywcy dostarczany jest: na adres wskazany przez nabywcę w zamówieniu.

8. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas zamawiania towaru.

9. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, określone są w zamówieniu nabywcy oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest umawiany według specjalnych wymóg nabywcy, wtedy nabywca ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

10. Jeżeli zgodnie z umową kupna, sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane nabywcą w zamówieniu, nabywca zobowiązany jest do odebrania towaru przy jego dostawie. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie nabywcy niezbędne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, nabywca zobowiązany jest do pokrycia odpowiednich kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, tzn. koszty związane z innym sposobem dostawy.

11. Przy odbiorze towaru od dostawcy nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania wskazującego na niedozwolone wniknięcie do przesyłki, nabywca nie jest zobowiązany do odbioru przesyłki od dostawcy.

12. Sprzedający sporządzi dla nabywcy dokument księgowy - fakturę VAT i wyśle go na adres e-mailowy nabywcy.

13. Nabywca nabywa prawa do własności towaru, w momencie spłaty pełnej kwoty zakupu towaru łącznie z kosztami dostawy, lecz nie wcześniej niż przy jego przyjęciu. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na nabywcę w chwili odbioru towaru lub w chwili, gdy nabywca zobowiązał się do odbioru towaru, ale poruszając tym umowę kupna tak nie zrobił.

5. Odstąpienie od umowy

1. Nabywca, który zawarł umowę kupna poza swoją dzialalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od tej umowy.

2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty odbioru towaru.

3. Nabywca nie może między innymi odstąpić od umowy kupna: świadczenia usług, jeżeli zostały wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed
upływem terminu udostępniającym odstąpienie od umowy, a sprzedający poinformował nabywćę przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie
przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, o dostawie towarów lub świadczeniu usług, których cena zależna jest od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedającego i które mogą wystąpić w terminie umożliwiającym odstąpienie od umowy, o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od
woli sprzedajcego, o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem klienta lub dla jego osoby, dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie, dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które nabywca wyjął z opakowania i nie ma możliwości jego zwrotu ze względów higienicznych, dostarczeniu audio lub wideo nagrania czy programu komputerowego, jeżeli uszkodzone zostało jego oryginalne opakowanie, dostawie gazet, periodyków lub czasopism, o dostarczeniu treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku fizycznym danych i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą nabywcy przed upływem terminu umożliwiającym odstąpienie od umowy, a sprzedający poinformował nabywcę przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, w innych przypadkach określonych w art. 1837 Kodeksu Cywilnego.

4. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, nabywca jest powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu w okresie umożliwiającym odstąpienie od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy kupna, nabywca może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy dostarczonego sprzedającym. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez nabywcę na adres e-mailowy lub adres pocztowy sprzedającego podany w niniejszych warunkach. Sprzedajęcy niezwłocznie potwierdzi nabywcy otrzymanie formularza.

6. Nabywca odstępujący od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru sprzedającemu w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Nabywca ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową.

7. Jeżeli nabywca odstąpi od umowy, sprzedający jest powinien zwrócić nabywcy niezwłocznie i w ten sam sposób, najpóźniej do 14 dni od odstąpienia umowy, wszystkie środki finansowe, łącznie z kosztami dostawy. Sprzedający zwróci otrzymane pieniądze inną drogą tylko wtedy, gdy nabywca wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli nabywca wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez sprzedającego, sprzedający zwróci nabywcy koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

9. Jeśli nabywca odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków nabywcy, dopóki ten nie zwróci towaru lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

10. Nabywca powinien jest zwrócić sprzedającemu towar w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym i niezabrudzonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kosztów jako odszkodowania za uszkodzenie towaru przeciwko prawu nabywcy do zwrotu ceny zakupu.

11. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu wysprzedania, niedostępności towaru lub gdy producent, importer czy dostawca towaru przerwał produkcję lub jego import . Sprzedający niezwłocznie poinformuje nabywcę za pośrednictwem adresu e-mailowego podanego w zamówieniu i zwróci w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego w ramach umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez nabywcę.

6. Gwarancja w odniesieniu do wadliwych towarów

1. Sprzedający zobowiązuje się przed nabywcą, że towar, przy jego odbiorze jest bez wad. W szczególności sprzedający odpowiada przed nabywcą, że w chwili odbioru towaru przez nabywcę: towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku zgody mają cechy opisane przez sprzedającego lub producenta, lub które nabywca oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie ich reklamy, towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedającego lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane, towary odpowiadają pod względem jakości lub konstrukcji zamówionej próbce lub wzoru, jeżeli jakość lub sporządzenie zostały określone zgodnie z zamówioną próbką lub wzorem, towary są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze; oraz towar spełnia wymagania przepisów prawa.

2. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez nabywcę, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru. Nabywcy przysługuje prawo do skorzystania z prawa o wadliwości towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie dotyczy towarów sprzedanych po niższej cenie z powodu wady, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru poprzez jego zwykłe użytkowanie, towaru używanego gdzie wada odpowiada stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki miał towar w momencie odbioru przez nabywcę, lub wynika to z charakteru towaru.

3. W przypadku stwierdzenia wady nabywca może zgłosić sprzedającemu
reklamację i żądać:
wymiany na nowy towar,
naprawę towaru,
odpowiadającą zniżkę ceny zakupu,
odstąpić od umowy.

4. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli towar ma istotną wadę, jeżeli nie może prawidłowo używać rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady lub usterek po naprawie, przy większej ilości wad towaru.

5. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdej placówce, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji lub w siedzibie czy miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający jest zobowiązany pisemnie potwierdzić, kiedy nabywca skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji nabywca żąda, a także potwierdzenia terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

6. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedający i nabywca ustalą dłuższy termin. Upływ tego terminu na próżno jest uważany za istotne poruszenie umowy, a nabywca ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym sprzedającemu jest dostarczona wyrażona wola nabywcy (skorzystania z prawa z tytułu wadliwości
towaru) .

7. Sprzedający poinformuje pisemnie nabywcę o wyniku reklamacji.

8. Gwarancja w odniesieniu do wadliwych towarów nie przysługuje, jeżeli nabywca wiedział przed odbiorem rzeczy, że rzecz ma wadę albo jeżeli nabywca spowodował wadę sam.
9. W przypadku uzasadnionej reklamacji przysługuje nabywcy prawo do zwrotu kosztów celowo poniesionych w związku z reklamacją. Nabywca może skorzystać z tego prawa u sprzedającego w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.

10. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

11. Prawa i obowiązki stron umownych dotyczące gwarancji w odniesieniu do wadliwych towarów są regulowane przez art. 1914 do 1925, art. 2099 do 2117 i art. 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawę nr 634/1992 Dz.U. o ochronie
konsumenta.

7. Komunikacja pomiedzy stronami

1. Strony umowne mogą wzajemnie komunikować pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Nabywca przesyła korespondencję sprzedającemu na adres e-mailowy podany w niniejszych warunkach. Sprzedający przesyła korespondencję do nabywcy na adres e-mailowy podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

8. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská
567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy:
https://adr.coi.cz/cs. Platforma rozstrzygania sporów on-line pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym i nabywcą w ramach umowy kupna.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy:
http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie on-line rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie on-line rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedający posiada uprawnienie do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji dokonuje właściwe biuro ds. rejestru działalności gospodarczej . Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie również nadzoruje nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992
Dz.U. o ochronie konsumentów.

9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy sprzedającym i nabywcą podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający, w stosunku do nabywcy, nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień art. 1826 par. 1 litera e) Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie prawa do stron internetowych sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania ze strony internetowej i jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedającego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencją osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, nabywca nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania czy innych komponentów składających się na sklep internetowy i korzystających ze sklepu internetowego, lub jego części albo oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i celem.

5. Nabywca przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Treść warunków handlowych może być zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

8. Załącznikiem warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1.1.2018